maanantai 9. helmikuuta 2009

Tehdäänpä nyt sitten tällainen, kun alkoi java-ohjelmoinnin tehtävät kyllästyttää. Turhan mekaanista rutiinijuttua tällä viikolla noi.

---

Lihavoi ne kohdat, joita olet jo tehnyt.
Kursivoi ne, mitä haluaisit tehdä.
Kirjoita perusfontilla ne, mitä et ole koskaan tehnyt tai et haluakaan tehdä.

Things you've already done: bold.
Things you want to do: italicize.
Things you haven't done and don't want to - leave in plain font.

1. started your own blog
2. slept under the stars(somewhere where it's warmer than finnish summer)
3. played in a band (in a couple of them)
4. visited Hawaii (this will definitely not be the first place I would like to visit but maybe some day)
5. watched a meteor shower
6. given more than you can afford to charity (I believe in the sustainable development of my wealth)
7. been to Disneyland/world (sounds like a boring place)
8. climbed a mountain (tatra mountain in Slovakia. Actually we didn't reach the peak but we still climbed for several hours so I think it counts :))
9. held a praying mantis
10. sang a solo (tiernapojat - Herodes, grand open of upper secondary school schoolyear - Born to be wild)
11. bungee jumped (so far I've thought that it's too expensive)
12. visited Paris
13. watched a lightning storm at sea
14. taught yourself an art from scratch
15. adopted a child
16. had food poisoning
17. walked to the top of the Statue of Liberty (I shall do it the first time I visit New York)
18. grown your own vegetables
19. seen the Mona Lisa in France
20. slept on an overnight train
21. had a pillow fight
22. hitch hiked (this was an interesting trip)
23. taken a sick day when you're not ill
24. built a snow fort
25. held a lamb
26. gone skinny dipping
27. run a marathon
28. ridden a gondola in Venice (I've been to Venice but the gondolas were too expensive for my taste)
29. seen a total eclipse
30. watched a sunrise or sunset
31. hit a home run
32. been on a cruise
33. seen Niagara Falls in person
34. visited the birthplace of your ancestors (how on earth am I supposed to even know where it is?)
35. seen an Amish community
36. taught yourself a new language (I started this with italy but I think learning with a teacher works much better for me)
37. had enough money to be truly satisfied
38. seen the leaning tower of Pisa in person
39. gone rock climbing
40. seen Michelangelo's David in person
41. sung karaoke
42. seen geyser erupt
43. bought a stranger a meal in a restaurant
44. visited Africa (Canarian islands ;))
45. walked on a beach by moonlight
46. been transported in an ambulance
47. had your portrait painted
48. gone deep sea fishing
49. seen the Sistene Chapel in person
50. been to the top of the Eiffel tower in Paris
51. gone scuba diving or snorkelling
52. kissed in the rain
53. played in the mud
54. gone to a drive-in theatre
55. been in a movie (it was a short film. I drank whisky)
56. visited the Great Wall of China
57. started a business (I think it would be interesting)
58. taken a martial arts class (judo, aikido and shorinji kempo)
59. visited Russia
60. served at a soup kitchen
61. sold girl scout cookies (I haven't bought them either)
62. gone whale watching
63. gotten flowers for no reason
64. donated blood
65. gone sky diving
66. visited a nazi concentration camp
67. bounced a cheque
68. flown in a helicopter
69. saved a favorite childhood toy (the penguin sits in the bookshelf now)
70. visited the Lincoln Memorial (I have no particular urge to do this)
71. eaten caviar
72. pieced a quilt
73. stood in Times Square
74. toured the Everglades
75. been fired from a job
76. seen the changing of the guard in London (it was quite boring)
77. broken a bone
78. been on a speeding motorcycle
79. seen the Grand Canyon in person
80. published a book (if I some day have something unique to say about something)
81. visites the Vatican newspaper
82. bought a brand new car (preferably electric car ;))
83. walked in Jerusalem
84. had your picture in the paper
85. read the entire Bible (I'd rather read some buddhist texts)
86. visited the White House
87. killed and prepared an animal for eating (fish)
88. had chicken pox
89. saved someone’s life
90. sat on a jury
91. met someone famous (once I shook hands with Bill Clinton - he didn't say anything - neither did I)
92. joined a book club
93. lost a loved one (if this means that my partner would have died then no)
94. had a baby (haven't really thought about this that much)
95. seen the Alamo in person
96. swum in the great salt lake
97. been involved in a law suit
98. owned a cell phone
99. been stung by a bee

perjantai 24. lokakuuta 2008

Onko tulevaisuuden opiskelija koditon?

Otsikon mukaiseen kysymykseen etsittiin vastausta vihreiden kunnallisvaaliehdokkaiden järjestämässä paneelikeskustelussa, jossa osanottajia löytyi niin opiskelija-asuntotuottajista, vihreistä kunnallisvaikuttajista, ylioppilaskunnista ja kaupungin virkamiehistöstä. Tilaisuutta emännöi/isännöi vihreät kunnallisvaaliehdokkaat Emilia Olkanen ja Antti Koikkalainen, joista jälkimmäinen johti myös keskustelun kulkua.

Tampereen ongelmat opiskelija-asuntojen riittämättömyydessä ja niiden laadullisissa puutteissa tiedostettiin kaikkien panelistien osalta sangen kattavasti. Panelistit olivat vakuuttuneita, että Tampereen lukuisien opiskelija-asuntotuottajien välillä olisi selkiytettävä roolijakoa ja jaettava vastuuta esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden majoittamisesta. Eräät asuntotuottajat ilmaisivat tahtotilansa myös englanninkielisten palveluiden lisäämiseen ja tätä kautta saavutettavuutensa parantamiseen ja kaupunkikin katsoi, että heidän toimissaan olisi opiskelija-asumisen saralla petraamisen varaa.

Suureksi ongelmaksi tulevan opiskelija-asuntotuotannon kannalta koettiin keskustan yhä ehtyvän tonttimaan käyttö matalaan rakentamiseen. Kauas keskustasta rakentamisen suurimmiksi ongelmiksi nähtiin taas joukkoliikenteen kehittymättömyys ja esimerkiksi raideliikenteen aloittaminen tulevaisuudessa nähtiinkin merkittäväksi tekijäksi, jotta opiskelija-asunnoista saataisiin houkuttelevia myös kauempana keskustaa sijaitsevissa kohteissa. Opiskelijoiden vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat Tampereella maan korkeimmat, joka johtaa syksyisin vuokranhakijoiden epätoivoon kun omalle kukkarolle sopivia vuokra-asuntoja ei vaan ole vapaana. On kuitenkin ymmärrettävä, että vuokranantajat eivät halua myöskään rakentaa alueille, joista opiskelijat pyrkivät muuttamaan pois heti kun se vain on yleisen vuokra-asuntotilanteen kannalta mahdollista.

Näin ollen yksiselitteistä ratkaisua jokasyksyiseen uusien opiskelijoiden hankalaan asuntotilanteeseen ei tässä keskustelussa löydetty, mutta ainakin yhteinen tahtotila siitä, että asialle on tehtävä jotain vahvistui. Eri osapuolien erilaiset lähtökohdat ja voimavarat ongelman ratkaisemiseksi selkiytyivät, myös varmasti kaikille paneeliin osallistujille. Toivon mukaan tämä keskustelu auttaa myös vaalien jälkeen eri toimijoita löytämään yhdessä uusia ja parempia ratkaisuja, jolla takaamme, että Tampere kykenee myös opiskelija-asuntojen osalta säilyttämään hyvän maineensa opiskelijaystävällisenä kaupunkina.

torstai 16. lokakuuta 2008

Pieniä mainintoja asuntopolitiikasta

Tampereella on liian vähän opiskelija-asuntoja. Suuri osa opiskelijoista asuu yksityisen sektorin tarjoamissa asunnoissa, sillä jonot esim. TOAS:n yksiöihin ja perheasuntoihin ovat luvattoman pitkät, joissain kohteissa jopa useita vuosia. Syksyisin on Tampereella jo vuosien ajan ilmennyt myös opiskelija-asunnottomuutta syksyisin, kun asuntojen tarve on suurimmillaan. Opiskelija- ja ylioppilaskunnat ovat joutuneet solidaarisuuden nimissä järjestämään jäsenistölleen tilapäis- eli ns. hätämajoitusta kaupungin seistessä kädet taskussa vieressä tarkkaillen. Tampereen yliopisto on yksi valtakuntamme vetovoimaisimmista yliopistoista hakijoiden määrällä mitattuna ja olisi kaupungin kannalta äärimmäisen järkevää tukea yliopistojemme ja ammattikorkeakoulujemme jäsenten kokonaisvaltaista viihtymistä riittävän opiskelija-asuntojen määrän turvaamista myöten.

Olen Emilia Olkasen kanssa järjestämässä paneelikeskustelua aiheesta "Opiskelija-asumisen tulevaisuus Tampereella" maanantaina 20.10. klo 16-18 Tampereen pantin auditoriossa (Puutarhakatu 11). Panelisteina mm. opiskelija-asuntotuottajien ja kaupungin virkakoneiston ja poliittisen johdon edustajia. Toivoisin paikalle mahdollisimman paljon tukijoitani ja asiasta muuten kiinnostuneita.

sunnuntai 21. syyskuuta 2008

Pyörätiekokeilusta

Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilusta on kerätty palautetta ja siitä on tehty Tampereen kaupungin sivuille raportti. Raportin voi lukea osoitteesta:

http://www.tampere.fi/tiedostot/5AViO4xjH/ptkokeiluraportti.pdf

Mielenkiintoni herätti raportista ilmikäyvä Hämeenkadun käyttäjien ja kaupungin liikennetoimikunnan jäsenten vastakkaiset näkemykset Tampereen pääkadun asianmukaisesta kehittämisestä. Liikennetoimikunnan jäsenet näet haluaisivat ohjata pyöräilyliikenteen mielellään kokonaan pois Hämeenkadulta, kun taas valtaosa palautekyselyyn vastaajista haluaisi pyörille enemmän tilaa Hämeenkadulla ja poistaisi sitä vastoin parkkipaikkoja ja yksityisautoilun. Asiaa selittänee mm. se, että liikennetoimikunnan jäsenistä vain yksi kertoi pyöräilevänsä säännöllisesti Hämeenkadulla.

Ei se ole ihme jos Tampereella kielletään Hämeenkadulla pyöräily kokonaan talviaikaan kun liikennejärjestelyistä vastaavan toimikunnan jäsenet edustavat vain ja ainoastaan autoilijoita! Autottomien ääni pääsee kuuluviin vain jos saamme vaihdettua ihmiset jotka päätöksiä valmistelevat tai tekevät. Kyseisessä toimikunnassa istuu myös kunnanvaltuutettuja. Nyt olisikin erinomainen ajankohta vaihtaa nuo yksityisautoilijat pyöräilijöihin ja bussinkäyttäjiin. Vaalithan olivat 26. lokakuuta. Äänestä!

perjantai 19. syyskuuta 2008

Vaalikoneet - osa I

Tampereen kaupungin vaalikone

Mielestäni tämä vaalikone vaatii liian tarkkaan resurssien kohdentamiseen. Kysymyksessä "Mikä on mielestäsi tehokkain tapa ottaa ympäristötekijät huomioon liikenteen kehittämisessä?" haluaisin vastata sekä, että sekä raideliikenne, bussi kuin kevytliikennekin. Ainoastaan vaihtoehto "nykyiset toimet ovat riittävät" on mielestäni väärä mielipide. Kysymyksen asettelu on äärimmäisen typerä sillä se pakottaa valitsemaan kolmen hyvän vaihtoehdon välillä jolloin äänestäjä voi luulla minun tarkoittaneen, että ne kaksi muuta eivät ole tärkeitä kehityksen kohteita. Tästä syystä olenkin aina kannattanut sitä, että vaalikoneissa olisi myös vapaan kommentoinnin alue, johon ehdokas voi perustella mielipiteensä. Useimmiten kysymyksiin vastaaminen ei riitä siihen, että äänestäjä kykenisi riittävällä tarkkuudella arvioimaan mitä mieltä ehdokas jostain kysymyksestä aidosti on.

lauantai 9. elokuuta 2008

Antti alkaa kasvissyöjäksi - ainakin hetkiseksi

Lihaa tuotetaan syöttämällä kasviksia eläimille. Eläinten elimistö käyttää kasvikset elintoimintojen ylläpitämiseen ja eläimen kasvamiseen. Johtuen eläinten elintoimintojen ylläpitämiseen kuluvasta energiasta, yhden lihakilon tuottamiseen kuluu useita kiloja kasviksia ja prosessissa hukkaantuu huomattava määrä energiaa. Kasvissyönti on siis ekologisempaa kuin lihansyönti.

Miksi sitten jotkut ihmiset syövät lihaa? Liha on hyvin proteiinipitoista ja sen makua on tästä syystä hankalaa jäljitellä kasvisperäisillä tuotteilla. Viides makuaistimme umami käännetään toisinaan lihaisaksi. Soijalla voi kuitenkin saavuttaa ruoanlaitossa annosten sangen suuren proteiinipitoisuuden ja mikäli käyttää myös kalaa, jonka tuotantoa ei voida ylikalastusongelmista huolimatta pitää yhtä ongelmallisena kuin vaikkapa lehmänlihantuotantoa, niin ei pitäisi olla lainkaan ongelmallista pitää ruoka-annostensa ravintoaineet sopivassa tasapainossa.

Ajattelinkin nyt Suomeen muuttoni kunniaksi kokeilla semi-kasvissyöntiä parin viikon ajan. 19. päivä alkaen kuun loppuun saakka aion siis syödä vain kasviksia ja toisinaan kalaa. Motivaattoreinani on ylhäällä mainittujen ekologisuussyiden lisäksi puhdas kokeilunhalu. Lisäksi asun tuon kyseisen ajanjakson isoveljeni luona, joka on myös kasvissyöjä joten on myös käytännöllistä, että syömme molemmat samaa ruokaa. Noiden kahden viikon aikana tavoitteenani on oppia valmistamaan ainakin paria yksinkertaista kasvisruokaa, jotta kokeilujakson jälkeenkin voisin halutessani helposti jälkikäteen palata kasvissyönnin maailmaan.

maanantai 28. heinäkuuta 2008

Vaalisloganeita

Tervehdys lukijani.

Tässä töiden kahvitauolla aloin miettiä vaalislogania. Ensimmäinen mikä tuli mieleen kuuluu seuraavasti:

"Väistykää kaupunginvaltuuston vanhat parrat! Täältä tulee uusi parta!"
Aika korni vai mitä ;)


Seuraava on hieman asiasisältöisempi:

"Keskusta tarvitsee lisää parkkipaikkoja - polkupyörille!"
Tässä lienee vaarana, että ihmiset muistaa vain ensimmäisen lauseen.


noh... pitää pohtia lisää... nyt pitää lounastaa ->

P.S. Saa toki ehdottaa lisää jos tulee jotain mieleen.